Op de inhoud van de site en de daarin opgenomen gegevens en informatie, alsmede de programmatuur, alles in de breedste zin des woords, berusten intellectuele eigendomsrechten.

Deze intellectuele eigendomsrechten berusten bij de rechthebbende. Voor gebruik, waaronder nadrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen het kopiëren, verhandelen, heruitgeven, of anderszins voor (semi) commerciële doeleinden toe-eigenen van gegevens, dient in ieder geval vooraf schriftelijke toestemming van Trappistglas.nl te worden verkregen.

Het is uitdrukkelijk niet toegestaan een wijziging aan te brengen in de uiterlijke verschijningsvorm van de Trappistglas.nl website.

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die Trappistglas.nl aan de samenstelling van de Trappistglas.nl website en de daarin opgenomen gegevens besteedt, geeft de uitgever geen garanties op de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. De informatie op de Trappistglas.nl website, waaronder deze juridische informatie, wordt regelmatig aangevuld en bijgewerkt. Wijzigingen en aanvullingen kunnen te allen tijde en met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Trappistglas.nlzal bij naar haar oordeel gebleken misbruik een beroep op haar rechten kunnen doen bij de daartoe wettelijk bevoegde Nederlandse rechter.

Realisatie: Pluym ICT