Artikel 1, Algemeen
Deze algemene voorwaarden ("voorwaarden") gelden voor alle overeenkomsten met Wauters Hulst BV ("Wauters Hulst") inzake Trappistglas.nl betreffende de verkoop en levering van trappistenglazen, trappistenbieren en aanverwante reclame materialen en/of diensten aan particuliere klanten ("klant"). De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden, waarvan de klant zich mocht bedienen wordt door Wauters Hulst expliciet van de hand gewezen. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden uitsluitend wanneer deze schriftelijk aan de klant zijn bevestigd. Een exemplaar van deze voorwaarden is kosteloos verkrijgbaar bij de vestiging van Wauters Hulst en tevens voor een ieder toegankelijk en opgenomen in de website van trappistglas.nl. Wauters Hulst behoudt zich het recht voor deze voorwaarden tussentijds te wijzigen.

Wauters Hulst verstrekt geen alcoholische producten aan personen onder de 18 jaar. 

Artikel 2, Aanbod en bestelling
Alle offertes van Wauters Hulst in welke vorm ook, zijn steeds vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt, tenzij anders is overeengekomen. Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen en (inhouds) maten worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Geringe afwijkingen in de door Wauters Hulst geplaatste afbeeldingen en verstrekte gegevens zijn toelaatbaar voor zover zij niet uitmonden in een door Wauters Hulst te verrichten wezenlijk andere prestatie. Wauters Hulst behoudt zich echter uitdrukkelijk het recht voor, met inachtneming van het bovenstaande, veranderingen en verbeteringen ten opzichte van de verstrekte gegevens, die dienstig zijn aan de technische en gebruikelijke vooruitgang aan te brengen. De klant kan hier echter geen rechten aan ontlenen. Maximale bestelhoeveelheid is 12 glazen per bestelling.

Artikel 3, Overeenkomsten
Met uitzondering van contante verkopen en vooruitbetalingen komen overeenkomsten niet tot stand door het zenden van een bestelling, tenzij de klant onverwijld bezwaar maakt.

Artikel 4, Prijzen
De prijzen zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op vooruitbetaling en levering via post of pakketdienst inclusief BTW in euro’s; exclusief porto kosten. Behoudens het geval van contante verkoop of zending onder rembours, dient de betaling van de door Wauters Hulst geleverde goederen en/of diensten te geschieden binnen 30 dagen na ontvangst bestelformulier en betaling tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5, Risico
De goederen zijn en reizen voor risico van de klant af vestiging Wauters Hulst. Wauters Hulst is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.

Artikel 6, Eigendomsvoorbehoud
Wauters Hulst behoudt zich het eigendom voor van voor alle door haar geleverde goederen tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door Wauters Hulst aan de klant geleverde of nog te leveren goederen, alsmede van eventuele vorderingen voor door Wauters Hulst ten behoeve van de klant in het kader van de levering van goederen verrichte of nog te verrichten werkzaamheden en of diensten en hetgeen Wauters Hulst van de klant te vorderen mocht hebben wegens een tekortkoming van de klant in de nakoming van de tussen Wauters Hulst en de klant gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en boeten.

Artikel 7, Aflevering en reclames
Opgaven van levertijden zijn bij benadering, tenzij anders is overeengekomen. Behoudens opzet of grove schuld is Wauters Hulst voor overschrijding nimmer aansprakelijk. Reclames over ondeugdelijke of onvolledige levering dienen door de klant binnen 5 dagen na ontvangst van de goederen, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar te worden gemaakt aan Wauters Hulst. De klant is niet gerechtigd om op grond van reclames de betaling op te schorten.

Artikel 8, Garantie
Wauters Hulst is tot geen andere garantie gehouden anders dan in deze voorwaarden bepaald.

Artikel 9, Aansprakelijkheid
Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Wauters Hulst in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal Wauters Hulst niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld / nalatigheid aan de zijde van Wauters Hulst. De klant vrijwaart Wauters Hulst te dezer zake tegen alle aanspraken van derden. De aansprakelijkheid van Wauters Hulst blijft te allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering dan wel het bedrag dat Wauters Hulst de klant maximaal in rekening had kunnen brengen. De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door Wauters Hulst ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 10, Toepasselijkheid
Deze voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht. Geschillen zullen tussen partijen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Middelburg.

Artikel 11, Overige bepalingen
In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden. De koper van goederen van Wauters Hulst in Nederland geeft toestemming voor registreren en gebruiken van zijn persoonlijke gegevens, in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, welke Wauters Hulst in de normale uitoefening van haar bedrijf heeft verkregen, voor eigen gebruik van Wauters Hulst.